Ochrona danych

1. Nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych informuje o przetwarzaniu danych osobowych na stronie internetowej Kancelarii poprzez:

Odpowiedzialny:

Urząd Skarbowy Martin Kasperzyk
Rheinstr. 37-39
63225 Langen
Niemcy

Adres e-mail: info@kasperzyk.de

Telefon: +49 (0) 6103-903150

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Z inspektorem ochrony danych kancelarii można skontaktować się pod powyższym adresem oraz pod adresem datenschutz@kasperzyk.de.

2. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

2.1 Wywołanie strony internetowej

Kiedy odwiedzasz tę stronę internetową www.kasperzyk.de, przeglądarka internetowa, z której korzysta odwiedzający, automatycznie przesyła dane na serwer tej witryny i przechowuje je w pliku dziennika przez określony czas. Do automatycznego usunięcia następujące dane są przechowywane bez dalszego wprowadzania ze strony odwiedzającego:

– adres IP urządzenia odwiedzającego,

– data i godzina wejścia odwiedzającego,

– nazwa i adres URL strony odwiedzanej przez odwiedzającego,

– strona internetowa, z której odwiedzający trafia na stronę internetową kancelarii (tzw. Referrer URL),

– Przeglądarka i system operacyjny urządzenia końcowego odwiedzającego, a także nazwa dostawcy dostępu, z którego korzysta odwiedzający.

Przetwarzanie tych danych osobowych jest zgodne z Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO uzasadnione. Kancelaria ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu:

– szybko nawiązać połączenie ze stroną internetową firmy,

– umożliwiają przyjazne korzystanie z serwisu,

– rozpoznawać i gwarantować bezpieczeństwo i stabilność systemów oraz

– ułatwienia i usprawnienia administrowania serwisem.

Przetwarzanie wyraźnie nie ma na celu zdobycia wiedzy o osobie odwiedzającej witrynę.

2.2 Formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego / faksowego lub pocztowego.

2.3 Biuletyn

Newsletter nie jest oferowany na stronie głównej.

3. Udostępnianie danych

Dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim, jeśli

– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to wyraźną zgodę,

– ujawnienie zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby przypuszczać, że osoba, której dane dotyczą, ma nadrzędny prawnie uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych,

– istnieje prawny obowiązek przesyłania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c) RODO i / lub

– co jest wymagane do wykonania stosunku umownego z osobą, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO.

W innych przypadkach dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

4. Cookies

Na stronie stosowane są tak zwane pliki cookie. Są to pakiety danych, które są wymieniane między serwerem strony internetowej firmy a przeglądarką odwiedzającego. Są one zapisywane, gdy odwiedzasz stronę internetową z używanych urządzeń (komputer, notebook, tablet, smartfon itp.). W tym zakresie pliki cookies nie mogą powodować żadnych szkód w wykorzystywanych urządzeniach. W szczególności nie zawierają wirusów ani innego złośliwego oprogramowania. W plikach cookies przechowywane są informacje, które mają związek z używanym urządzeniem. W żadnym wypadku firma nie może uzyskać bezpośredniej wiedzy o tożsamości osoby odwiedzającej witrynę.

Pliki cookie są w dużej mierze akceptowane zgodnie z podstawowymi ustawieniami przeglądarki. W ustawieniach przeglądarki można ustawić tak, aby pliki cookie nie były akceptowane na używanych urządzeniach lub aby przed utworzeniem nowego pliku cookie była umieszczana specjalna uwaga. Należy jednak zwrócić uwagę, że dezaktywacja plików cookie może oznaczać, że nie wszystkie funkcje strony internetowej będą mogły być wykorzystywane w najlepszy możliwy sposób.

Stosowanie plików cookies ma na celu ułatwienie korzystania ze strony internetowej kancelarii. Na przykład sesyjne pliki cookie mogą służyć do śledzenia, czy odwiedzający odwiedził już poszczególne strony witryny. Po opuszczeniu strony te sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane.

Tymczasowe pliki cookie służą do poprawy przyjazności dla użytkownika. Są przechowywane na urządzeniu gościa przez okres tymczasowy. Podczas ponownej wizyty na stronie jest automatycznie rozpoznawane, że odwiedzający już wcześniej odwiedził stronę i jakie wpisy i ustawienia zostały wprowadzone, aby nie trzeba było ich powtarzać.

Pliki cookies wykorzystywane są również do analizy odwiedzin serwisu w celach statystycznych oraz w celu ulepszania oferty. Te pliki cookie umożliwiają automatyczne

7.3 Usunięcie

Masz prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), chyba że przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi, prawa do informacji lub do wypełnienia obowiązku prawnego lub do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym i ma zastosowanie jeden z następujących powodów:

– Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane.

– Podstawą uzasadnienia przetwarzania była wyłącznie Twoja zgoda, którą cofnąłeś.

– wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które upubliczniliśmy.

– wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które nie zostały przez nas upublicznione i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania.

– Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

– Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.

Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeśli usunięcie w przypadku zgodnego z prawem niezautomatyzowanego przetwarzania danych nie jest możliwe lub jest możliwe tylko przy nieproporcjonalnie dużym wysiłku ze względu na specjalny rodzaj przechowywania, a Twoje zainteresowanie usunięciem jest niewielkie. W takim przypadku usunięcie zostaje zastąpione ograniczeniem przetwarzania.

7.4 Ograniczenie przetwarzania

Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania, jeśli zachodzi jeden z następujących powodów:

– kwestionujesz prawidłowość danych osobowych. W takim przypadku można zażądać ograniczenia na czas, który umożliwi nam sprawdzenie poprawności danych.

– Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia żądasz ograniczenia wykorzystywania swoich danych osobowych.

– Nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

– Masz sprzeciw wg. Art. 21 ust. 1 RODO. O ograniczenie przetwarzania można wnioskować, o ile nie jest pewne, czy nasze uzasadnione powody przeważają nad Twoimi powodami.

Ograniczenie przetwarzania oznacza, że ​​dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny. Zanim usuniemy ograniczenie, mamy obowiązek Cię o tym poinformować.

7.5 Przenoszenie danych

Masz prawo do przenoszenia danych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 pkt 1 a) lub art. 9 ust. 2 a) RODO) lub na podstawie umowy, której jesteś stroną i przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procesów. W takim przypadku prawo do przenoszenia danych obejmuje następujące prawa, pod warunkiem, że nie wpływa to na prawa i wolności innych osób: Możesz poprosić nas o otrzymanie danych osobowych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie . Masz prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora bez przeszkód z naszej strony. O ile jest to technicznie możliwe, możesz zażądać, abyśmy przekazali Twoje dane osobowe bezpośrednio innej osobie odpowiedzialnej.

7.6 Sprzeciw

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. e) RODO (wykonanie zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej) lub art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes osoby odpowiedzialnej) lub osoba trzecia), masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Dotyczy to również profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. e) lub lit. f) RODO. Po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Dotyczy to również profilowania związanego z takim marketingiem bezpośrednim. Po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu nie będziemy już wykorzystywać danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Masz możliwość nieformalnego poinformowania kancelarii o swoim sprzeciwie telefonicznie, e-mailem, faksem lub na adres pocztowy podany na początku niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

7.7 Cofnięcie zgody

Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody może zostać przekazane nieformalnie przez telefon, e-mail, faks lub na nasz adres pocztowy. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce na podstawie zgody do czasu jej otrzymania. Po otrzymaniu odwołania przetwarzanie danych oparte wyłącznie na Twojej zgodzie zostanie wstrzymane.

7.8 reklamacja

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorującego ochronę danych, który jest odpowiedzialny za miejsce Twojego pobytu lub pracy lub miejsce domniemanego naruszenia.

8. Stan i aktualizacja niniejszego oświadczenia o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych pochodzi z dnia 25 maja 2018 r. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji oświadczenia o ochronie danych w odpowiednim czasie w celu poprawy ochrony danych i / lub dostosowania się do zmian w oficjalnej praktyce lub orzecznictwie.

Pliki dziennika serwera
Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

Typ i wersja przeglądarki
Używany system operacyjny
URL strony odsyłającej
Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
Czas zapytania serwera
adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań przedumownych.

Wtyczki i narzędzia
Youtube
Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki z serwisu YouTube obsługiwanego przez Google. Witryna jest obsługiwana przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie swojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

YouTube służy do atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

mapy Google
Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na transmisję danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online i ułatwienie wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych v

Copyright 2020 by Steuerbüro Martin Kasperzyk. Alle Rechte vorbehalten.